Pantbanken Östersund AB

Auktionsvillkor & Hantering av personuppgifter


Observera att det tillkommer 15% i provision på antaget bud!

Auktionsvillkor

Varorna läggs ut för budgivning i en till två veckor. Gods kan, i undantagsfall, strykas från listan om låntagaren vill lösa lånet efter att auktionen öppnat.

Lämnat bud är bindande. Om ditt bud är det högsta när auktionen stänger har du förbundit dig att betala inropsbeloppet samt en provision på 15%. Om någon lägger bud inom auktionens sista fem minuter förlängs auktionen i fem minuter tills dess att budgivningen slutar.


När du använder dig av tjänsten maxbud höjs ditt bud enligt följande:

Belopp upp till 5.000kr: 25kr
Belopp upp till 10.000kr: 50kr
Belopp över 10.000kr: 100kr


Budagenten bjuder för din räkning upp till det belopp du angivit. Inropsbeloppet kan alltså bli lägre än ditt maxbud om ingen bjuder emot.

Vid lika bud vinner den budgivare som lagt budet först.

Varan ska betalas inom två dagar efter auktionens stängning. Om varan inte är betald inom en vecka från auktionens stängning förfaller köpet om ej annat överenskommits. Därefter erbjuds varan till budgivaren med det näst högsta budet. Den som inte fullföljer ett köp avstängs från att delta i våra auktioner i framtiden. Vi följer distansköplagen.

Allt gods betalas kontant vid utlämnandet på Färjemansgatan 19 i Östersund. Vi skickar gärna godset till dig efter att du betalat till vårt bankgiro 402-6357. Porto/fraktkostnad tillkommer. En normalförsändelse (GULD)med rekommenderat brev kostar 100kr inom Sverige (varuvärde upp till 5000 kr), och vi samskickar i möjligaste mån.Vid vunnen auktion kontakta oss för fraktpris.

Köpare från andra länder gör en utlandsbetalning till vårt konto. Kontakta oss för IBAN & SWIFT. En kostnad om 60kr tillkommer för köpare utom EU. Vi kan tyvärr inte skicka gods till Norge.

Varubeskrivningarna är utformade med all den omsorg som varit möjlig, men Pantbanken fritar sig från ansvaret för eventuella smärre misstag och även så för uraktlåtenhet att i varje särskilt fall omnämna mindre skador. Allt gods är begagnat och säljs i befintligt skick. Ring till oss om du har fler frågor; vi svarar gärna!

Tjänsten Maxbud är en gratis service och Pantbanken kan inte hållas ansvarig för eventuella fel i detta sammanhang.

Klockor säljs som smycken; ej som tidsmätare. Vi ansvarar inte för verkens exakthet. Många klockor har legat stilla här länge och behöver rengöras invändigt. Vi beskriver funktion utifrån förmåga.

Hantering av personuppgifter

General Data Public Records (Lagring, Behandling och Avsikt för dina personuppgifter)

Syftet med denna policy är att Pantbanken Östersund hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare Tillämpning och revidering Pantbanken Östersund ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av Pantbanken Östersund minst en gång per år och uppdateras vid behov. VD för Pantbanken Östersund är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. Organisation och ansvar
VD för Pantbanken Östersund har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget. VD för Pantbanken Östersund har ansvar för implementering av denna policy. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Begrepp och förkortningar

Personuppgift
En personuppgift är all
slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad
Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

  • Laglighet

  • Ändamålsbegränsning

  • Uppgiftsminimering

  • Korrekthet

  • Lagringsminimering

  • Integritet och konfidentialitet


För följande behandlingar gäller särskilt följande:

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Behandlingsregistret

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till VD för Pantbanken Östersund. VD för Pantbanken Östersund ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.

Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vilka personuppgifter lagrar vi?
När du skapar en användare på Pantbanken Östersund eller använder dig av våra tjänster godkänner du att vi lagrar följande personuppgifter hos oss i maximalt 1 år, samt 8 år för de uppgifter som finns i vårt kassasystem för bokföringssyften enligt bokföringslagen.

För våra faktureringskunder samt kunder som erhåller service av oss lagrar vi följande personuppgifter i kassasystemet under 1 år från den senaste transaktionen.

Obligatoriska uppgifter för att skapa ett konto hos oss / använda våra tjänster.

Namn & Efternamn
Personnummer
Adress
Postnummer samt ort.
E-post adress
Användarnamn
Lösenord

Frivilliga uppgifter för att skapa ett konto hos oss / använda våra tjänster

Telefon / Mobiltelefonnummer

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Användarkonton
Dina inloggningsuppgifter lagras i en SQL databas på våran webbserver där de inte finns tillgängliga för någon förutom administratör för denna server samt dig som kund.
Användarkonton och dess användaruppgifter tas automatiskt bort från vår server om man som användare är inaktiv (inte loggar in på våran sida) under en period på 12 månader. Dessa uppgifter tas då effektivt bort och finns inte länge kvar i vårt system.


Personuppgifter
Dina personuppgifter lagras inte i denna databas utan istället i ett pappersregister som bara finns tillgänglig för de medarbetare som behöver få kännedom om dessa för att kunna fullfölja de avtal som du ingår i Pantbanken Östersund med när du använder våra tjänster (T.ex. köper och säljer varor hos oss).

Varför lagrar vi dina personuppgifter?

Utifrån principerna om ändamålsbegränsning samt uppgiftsminimering så lagrar vi endast de personuppgifter som behövs för att fullfölja de avtal du som kund ingår i med Pantbanken Östersund. Personuppgifter som finns i vårt kassasystem lagras för bokföringssyften enligt bokföringslagen.

Hur du avslutar ditt medlemskap hos oss och vad det betyder för hantering av dina personuppgifter

När du avslutar ditt medlemskap hos oss på Pantbanken Östersund så tar vi bort alla de personuppgifter vi lagrat på våran server samt i våra register. Du avslutar ditt medlemskap hos oss genom att kontakta oss på Maila Pantbanken Östersund

Ytterligare information om GDPR samt dina rättigheter inom denna lagstiftning finner du på dessa länkar:

På Svenska:

Dataskyddsreformen generellt
Datainspektionens webbplats

På Engelska:
GDPR inom EUNyheter

Facebook
Auktionsvaror

Sök auktionsvaror:
Försäljningsvaror

Sök Försäljningsvaror:
Pantbanken Östersund AB | Tel/Fax: 063 - 51 06 06 | Bankgiro: 402-6357 | Email: info@pantbankenostersund.se